Õppetöö

Taebla gümnaasiumi üldeesmärgid 2016- 2017 õ.a.
• Õpilase areng lähtuvalt iga õpilase individuaalsusest
• Kooli personali koolitamine professionaalsuse tõstmise eesmärgil
• Kooli sisehindamise läbiviimine õppeaasta lõpuks
• Õpilastele vastutuse jagamine, initsiatiivi toetamine sh. õpilase omaalgatuse toetamine
• Kohaliku kogukonna ja lapsevanemate kaasamine koolielu kujundamisse
• Digipööre õppimises ja õpetamises
• Õpilastele antava tagasiside võimaluste arendamine, õpilaste enesehindamise võimaluste arendamine
• Õppekava täiendamine robootika valdkonnaga

 

Tegevused:
Kolleegiga kokkulepitud tunnikülastused
Lõimumine. Ühisüritused.

 

Põhiväärtused:
Koostöö – (austus, sõbralikkus, lojaalsus)
Vaimsus – (lugemus, väärtuskasvatus, kõlblus)
Järjepidevus – (traditsioonid kõiges, projektid, rahvuskasvatus)
Loovus – (algatusvõime, uuendusmeelsus, avatus, kriitiline mõtlemine)