Riigieksamid

Vastu võetud 24.05.2016 nr 17
Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 30 lõike 4, § 31 lõike 4 ning § 34
lõike 3 alusel.

 

§ 1.  Riigieksamite vormid ja ajad
(1) Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:
1) Saksa II astme keelediplomi eksam (kirjalik) – 13. detsember 2016. a;
2) Saksa II astme keelediplomi eksam (suuline) – 14. detsember 2016. a – 20. jaanuar 2017.
a;
3) saksa keel (Tallinna Saksa Gümnaasium) (kirjalik) – 27. veebruar 2017. a;
4) matemaatika (Tallinna Saksa Gümnaasium) (kirjalik) – 1. märts 2017. a;
5) eesti keel (kirjalik) – 24. aprill 2017. a;
6) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 26. aprill 2017. a;
7) eesti keel teise keelena (suuline) – 26.–28. aprill 2017. a;
8) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2017. a;
9) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 3.–5. mai, 8.–9. mai 2017. a;
10) matemaatika (kirjalik) – 12. mai 2017. a;
11) saksa keel (Tallinna Saksa Gümnaasium) (suuline) – 5.–8. juuni 2017. a.
(2) Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31
lõike 2 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt
tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad teatatakse hiljemalt
25. maiks 2016. a Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

§ 2.  Riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad
(1) Riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) – 22. mai 2017. a;
2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 23. mai 2017. a;
3) eesti keel teise keelena (suuline) – 23.–24. mai 2017. a;
4) matemaatika (kirjalik) – 29. mai 2017. a;
5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 30. mai 2017. a;
6) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 30.–31. mai 2017. a.
(2) Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31
lõike 2 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt
tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad teatatakse hiljemalt
25. maiks 2016. a Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.
§ 3.  Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad
Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 29. mai 2017. a;
2) eesti keel teise keelena (suuline) – 29.–31. mai 2017. a;
3) eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2017. a;
4) matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2017. a;
5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos,
ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) –
13. juuni 2017. a;
6) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni
2017. a.

§ 4.  Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad
(1) 3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 10. mai 2017. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 16. mai 2017. a.
(2) 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 3. mai 2017. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 9. mai 2017. a;
3) ajalugu, inimeseõpetus, kehaline kasvatus, kunst, käsitöö ja kodundus, loodusõpetus,
muusika, tehnoloogiaõpetus, tööõpetus, vene keel (vene õppekeelega koolis), võõrkeel või
ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 18. mai 2017. a.

Jürgen Ligi
Minister

Janar Holm
Kantsler