Päevakava

Kinnitatud Taebla Gümnaasiumi
direktori 17.12.2010  käskkirjaga
nr 46

Taebla Gümnaasiumi päevakava

I ÜLDSÄTTED

1. Päevakava kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 25 lõigete 6 ja 7, § 38 lõike 2 ning sotsiaalministri määruse „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele” paragrahvide 6, 8 ja 12 alusel.
2. Päevakava sätestab koolipäeva vältel korraldatavate tegevuste toimumisjärjestuse ja nende
ajalise kestuse.

II ÕPPETUNDIDE JA VAHETUNDIDE AJAD

1. Koolimaja on avatud tööpäevadel 7.30 – 18.00
2. Õppeperioodil on riietehoius valve 8.30 ―15.00.
3. Õppetunnid algavad üldjuhul kell 8.30 vastavalt direktori käskkirjaga kinnitatud tunniplaanile. Tunniplaan avalikustatakse kooli veebilehel.
4. Tunnid toimuvad järgmistel kellaaegadel:
1. 8.30-9.15
2. 9.20 – 10.05
3. 10.15-11.00
4. 11.15-12.00
5. 12.15-13.00
6. 13.10-13.55
7. 14.00-14.40
8. 14.50-15.30
5. Söögivahetunnid toimuvad järgmistel kellaaegadel:
I söögivahetund  11.00 – 11.15 söövad 1-7 klassini
II söögivahetund 12.00 – 12.15 söövad 8 – 12 klassini
6. Ainekonsultatsioonid toimuvad pärast õppetunde õpetajaga kokkulepitud ajal
7. Väljaspool õppetunde:
7.1. töötavad huviala- ja aineringid;
7.2. töötavad pikapäevarühmad;
7.3. toimuvad õppenõukogu koosolekud;
7.4. toimuvad koolipeod;
7.7. toimuvad klassiõhtud.
8. Õpilasüritused lõpevad  hiljemalt kell 22.30.

III PIKAPÄEVARÜHMADE TÖÖ

1. Pikapäevarühma päevakavas kavandatakse aeg aktiivseks kehaliseks tegevuseks, koduste
õpiülesannete täitmiseks ja huvitegevuseks.
2. Pikapäevarühm töötab esmaspäevast reedeni kella 12.00-15.45-ni.
3. Pikapäevarühma ajakava on järgmine:
3.1. õpilaste täiendav lõunasöögiaeg on kell 14.40 -15.00
3.2.aktiivne kehaline tegevus ja huvitegevus ning koduste õpiülesannete täitmine  toimub pikapäeva töögraafiku alusel.

V RINGIDE TÖÖ

1.1. Aine- ja huvialaringide töö toimub ringide tööajagraafiku alusel. Ringide tööajagraafik
avalikustatakse kooli veebilehel.

VI ÕPIABIRÜHMADE TÖÖ

1. Õpiabirühmade töö toimub vastavalt tunniplaanile õppepäeva jooksul.

VII KODUÕPPEL OLEVA ÕPILASE TÖÖ

1. Koduõppel oleva õpilase töö toimub vastavalt temale koostatud tunniplaanile.