Tunnustamise kord

Õpilaste tunnustamise kord Taebla Gümnaasiumis

Lähtuvalt Haridus- ja teadusministri 9. veebruari 2006. a määrusest nr 8 (muudetud 18.03.2010)
Võetud vastu ÕN koosolekul 16.03.2006. a (muudetud määrusega 10.05.2007/41).

(Muudetud õppenõukogus 01.06.12. a.)

§ 1 Kiituskirjaga “Väga hea õppmise eest” tunnustamine 
(1) 1.- 8. kl ja 10.-11. klassi õpilast tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusel kiituskirjaga “Väga hea õppimise eest”, kui:
a) 1.- 8. kl õppeainete aastahinded on “5”, käitumine “eeskujulik” või “hea” või
b) muusika- ja kunstiõpetuse ning kehalise kasvatuse aastahinne on vähemalt “4” ja teiste õppeainete aastahinded “5”, käitumine “eeskujulik” või “hea”.
c) 10.- 11. kl õpilasel on õppeaasta lõpus kursusehinded “5”, käitumine “eeskujulik” või “hea” või
d) viie kursuse hinded on “4” ja teiste õppeainete kursusehinded “5”, käitumine “eeskujulik” või “hea”.
(2) 9. ja 12. klassi õpilast tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusel kiituskirjaga “Väga hea õppimise eest”,
a) kui 9. klassi õpilase muusika- ja kunstiõpetuse ning kehalise kasvatuse aastahinne on vähemalt “4” ja teiste õppeainete aastahinded “5”, käitumine “eeskujulik” või “hea”,
b) kui 12. klassi õpilase muusika- ja kunstiõpetuse ning kehalise kasvatuse kooliastme hinne on vähemalt “4” ja teiste õppeainete kooliastmete hinded “5”, käitumine eeskujulik või hea.
(3) Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja.

§ 2 Kiituskirjaga “Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes” tunnustamine
(1) Kooli õppenõukogu otsusel tunnustatakse kiituskirjaga “Väga heade tulemuste eest
üksikus õppeaines” 9. ja 12. klassi õpilast, kes on saavutanud väga häid tulemusi ühes või
mitmes õppeaines. Nende õppeainete aastahinne 7., 8. ja 9. kl või kooliastmehinne 12. kl on “5”, nende õppeainete lõpueksami hinne 9. klassis või koolieksamihinne 12. klassis on “5”, ülejäänud õppeainetes on edasijõudmine vähemalt rahuldav.
(2) Nimetatud kiituskiri anda õppeainetes, mida on õpitud gümnaasiumiastmes vähemalt 70 tundi.
(3) Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja.

§ 3. Kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustamine (1) Kiitusega lõputunnistusega tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kellel kõigi lõputunnistusele
kantavate õppeainete aastahinne ja lõpueksamihinne on «väga hea» ning käitumine
«eeskujulik» või «hea».
(2) Põhikoolilõpetajate puhul, kes lõpetavad kooli eksternina, ei arvestata kiitusega põhikooli
lõputunnistusega tunnustamisel käitumise hinnet.
(3) Põhikoolilõpetaja kiitusega lõputunnistusega tunnustamise otsustab kooli õppenõukogu.

§ 4. Kuld- ja hõbemedaliga tunnustamine
(1) Kuldmedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kellel kõigi õppeainete
kooliastmehinne on «väga hea» ning käitumine «eeskujulik» või «hea».
(2) Hõbemedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kellel kuni kahes õppeaines on
kooliastmehinne vähemalt «hea» ja ülejäänud õppeainetes «väga hea» ning käitumine
«eeskujulik» või «hea».
(3) Gümnaasiumilõpetajate puhul, kes õpivad õhtuses või kaugõppe vormis või lõpetavad
kooli eksternina, ei arvestata kuld- või hõbemedaliga tunnustamisel käitumise hinnet.
(4) Õpilase kuld- või hõbemedaliga tunnustamise otsustab kooli õppenõukogu.
(5) Õppenõukogu võib anda loa kuld- ja hõbemedali kandidaadile parandada ühe õppeaine kursuse hindeid.