Vastuvõtutingimused

pilt

TAEBLA VALD

TAEBLA VALLAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Taebla                                                                                    24.01.2008 nr 53

Taebla Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise kord

Käesolev määrus kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 22 ning Haridus- ja teadusministri 6. detsembri 2005.a määrusega nr 52 kehtestatud “Põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku, koolist lahkumise ja väljaheitmise kord” § 3 lg 1 alusel ning arvestades Taebla Gümnaasiumi hoolekogu ja õppenõukogu arvamust.

§ 1. Reguleerimisala
(1) Määrusega sätestatakse õpilaste Taebla Gümnaasiumi vastuvõtmise kord 1.-3. kooliastmel ning gümnaasiumiastmel.
(2) Taebla Gümnaasiumisse võetakse Taebla Vallavolikogu 10. mail 1994.a määrusega nr 24 kinnitatud “Taebla valla koolide teeninduspiirkonnad” Taebla Gümnaasiumi teeninduspiirkonnas elavaid õpilasi. Vabade kohtade olemasolul võetakse kooli Taebla valla teiste koolide teeninduspiirkondades ja teiste omavalitsusüksuste territooriumil elavaid õpilasi.

§ 2. Taebla Gümnaasiumi vastuvõtmiseks esitatavad dokumendid
Taebla Gümnaasiumi astumisel esitatakse kooli kantseleisse järgmised dokumendid:
1) lapsevanema/õpilase seadusliku esindaja avaldus;
2) klassi- või lõputunnistus või haridust tõendav dokument (va 1. klassi astuja);
3) väljavõte õpilasraamatust (va 1. klassi ja 10. klassi astuja);
4) hinneteleht/õpinguraamat (õppeaasta keskel kooli astuja);
5) õppija isikut tõendava dokumendi kinnitatud ärakiri või originaaldokument, millest tehakse kohapeal koopia;
6) õpilase tervisekaart;
7) õpilaspileti pilt.

§ 3. Taebla Gümnaasiumi vastuvõtmise kord
(1) Õpilase kooli vastuvõtmise otsustab kooli direktor ja vormistab selle oma käskkirjaga. Käskkirjas määrab direktor ära ka klassi, kus õpinguid jätkatakse.
(2) Erandina teeb käesoleva paragrahvi lõikes 1 märgitud otsuse õppenõukogu, kui :
1) õpilane on tulnud välisriigi õppeasutusest;
2) õpilasel puudub haridust tõendav dokument;

3) õpilane õppis eelmises koolis mõne teise riikliku õppekava alusel koostatud õppekava järgi;
4) õpilane õppis eelmises koolis vastavalt haridus- ja teadusministri määrusega
erivajadustega õpilaste koolile ja sanatoorsele koolile kehtestatud erinevale õppeaastate arvule, õppeainete loendile või õppetundide arvule.
(3) Õppenõukogu otsusest teatatakse avalduse esitajale kirjalikult. Vastuvõtmise otsus vormistatakse direktori käskkirjaga.
(4) Kooli võetakse vastu ka erivajadustega lapsed, rakendades vajadusel koduõpet. Lihtsustatud õppekava alusel saavad õppida ka eriõppele määratud õpilased vastavalt nõustamiskomisjoni otsusele.
(5) Vastuvõtul 10.-12. klassi arvestatakse varem õpitud võõrkeelte vastavust Taebla Gümnaasiumis õpitavate võõrkeeltega.

§ 4. Taebla Gümnaasiumi 1. klassi vastuvõtmise kord
Taebla Gümnaasiumi 1. klassi vastuvõtmisel:
1) on õppima asuja reeglina koolikohustuslikus vanuses. Laps on koolikohustuslik, kui ta saab jooksva aasta 1. oktoobriks seitsme aastaseks;
2) võib õppima asuja olla ka noorem kui seitse aastat, kui lapsevanem/õpilase seaduslik esindaja avaldab selleks soovi ja laps on saanud jooksva aasta 30. aprilliks kuue aastaseks ning kui laps vastab kooliküpsuse nõuetele ja klassis on vabu kohti. Sellisel juhul korraldab kool õpilasele kooliküpsustesti;
3) eeldatakse õppima asuja kooliküpsust;
4) peab kooli astuja olema läbinud arstliku kontrolli;
5) on lapsevanemal/õpilase seaduslikul esindajal õigus taotleda vastavalt nõustamiskomisjoni otsusele koolikohustuse täitmise edasilükkamist ühe aasta võrra.

§ 5. Taebla Gümnaasiumi 10. klassi vastuvõtmise kord
(1) Üldjuhul moodustatakse Taebla Gümnaasiumis üks 10. klass.
(2) Taebla Gümnaasiumi 10. klassi vastuvõtmisel:
1) võimaldatakse valida õppesuund vastavalt õpilase huvidele ja võimetele ning koolis olevatele võimalustele;
2) ei lähtuta õpilase elukohast, õppima võivad asuda kõik põhikooli vähemalt rahuldavalt lõpetanud õpilased;
3) on konkureerimise aluseks põhikooli lõputunnistuse hinded. Pingerida koostatakse põhikooli lõputunnistusel oleva esimese kümne aine keskmise hinde järgi;
4) ei võeta kümnendasse klassi üldjuhul õpilast, kelle käitumishinne on 9. klassis olnud mitterahuldav, kes on sooritanud järeleksameid või kelle veerandihinnetes on esinenud puudulikke.
(3) Taebla Gümnaasiumi 10. klassi astujad:
1) esitavad kirjaliku õppima asumise sooviavalduse koos 9. klassi tunnistuse kinnitatud koopiaga kooli kantseleisse, näidates avalduses ära õpitava A- ja B-võõrkeele;
2) saavad  sisseastumisdokumente esitada 19. juunist kuni 27. juunini tööpäeval kell 9.00-13.00;
3) saavad vastuvõtmise otsuse teada nimekirjast, mis avaldatakse hiljemalt 30. juuniks kooli veebilehel ja väljatrükina kooli uksel.

§ 6. Rakendussätted
(1) Kooli vastuvõtmisest teavitatakse üldjuhul õpilase vanemat/õpilase seaduslikku esindajat suuliselt (koheselt) va § 3 lg 3 või § 5 lg 3 p 3 juhul.
(2) Kooli vastuvõtmisest keeldumise otsuse peale võib esitada vaide Taebla Vallavalitsusele 30 tööpäeva jooksul.
(3) Määrus jõustub 1. veebruarist 2008.a.

 

Aare Vaalma
Vallavolikogu esimees