Huvitegevus

Huvitegevuse eesmärgiks Taebla Gümnaasiumis on lähtuvalt kooli arengukavast ja üldtööplaanist õpilaste mitmekülgne arendamine nii vaimselt, kultuuriliselt kui füüsiliselt, vaba aja sisustamine, aktiivsuse ja vastutustunde kasvatamine. Huvialast tööd juhib õpilasomavalitsus.

Koolis on välja kujunenud traditsioonilised üritused, mis on planeeritud ülekoolilistena, vanuseastmeti või klassiti.

Aktiivselt osaletaksemitmesugustel võistlustel, konkurssidel ja ülevaatustel.

Välja on kujunenud õpilaste tunnustamise süsteem.

Noortel on võimalik tegeleda muusika, spordi, rahvatantsu, kunsti, käsitöö, peotantsu ja võimlemisega. Õppeaasta vältel tutvustab iga ring oma töid – tegemisi näituste ja väljapanekute korraldamisega, kontsertidel esinemisega, osavõtuga spordivõistlustest ja kunstikonkurssidel, laulu- ja tantsupidudel (nii maakondlikud kui ka üleriigilised). Koolil on raamatukogu ja Interneti püsiühendusega arvutiklass. Mitmesuguse teabe edastamine toimub näitagitatsiooni kaudu, olgu see siis koolikorraldust, õppimisvõimalusi tutvustav info või õpilaste tulemused kooli esindamisel. Gümnaasiumi õpilastel on võimalusi saada keelepraktikat osaledes õpilasvahetuses Saksa koolinoortega. Taebla Gümnaasium on LKL liige.

Õpilasomavalitsuse all mõistame õpilaste valmisolekut ja soovi kaasa lüüa koolielu korraldamisel.

Taebla vallas pakuvad häid võimalusi huvialaseks tegevuseks:

  • koolides töötavad ringid;
  • spordiklubid;
  • skaudiliikumine;
  • Lääne – Nigula kogudus;
  • linnalähedus võimaldab osaleda Haapsalu Muusikakooli, Spordikooli, Kunstikooli, Kultuurikeskuse jne töös
  • laste-ja noortekeskused Taeblas, Nigulas ja Paliveres.